2016-07-20 Ayv & Abe birthday with Chris Botti - Al Viola Photography